OpenJudge

3:二维数组处理(二)

总时间限制:
1000ms
内存限制:
32767kB
描述
  1. 输入双精度二维数组a66列),然后:

  2. 按行输出二维数组a,每个元素之间隔一个空格。

  3. 将对角线之外的上三角形的每个元素加1,下三角形的每个元素减1,形成新的二维数组a并输出。(按行输出,每个元素之间隔一个空格。)

  4. 找出新二维数组a中绝对值最大的元素及其行、列位置并输出。

  5. 用绝对值最大的元素去除二维数组a的各元素,又形成一个新的二维数组b并输出。

注意:每个输出占5列,输出到小数点后2位。


输入
双精度二维数组a(6行6列)
输出
按题目要求输出
样例输入
1 3 5 6 9 3
8 9 7 5 3 3 
1 2 3 5 9 7
3 5 6 2 4 6
3 5 2 1 0 5
8 9 5 4 3 1
样例输出
 1.00 3.00 5.00 6.00 9.00 3.00
 8.00 9.00 7.00 5.00 3.00 3.00
 1.00 2.00 3.00 5.00 9.00 7.00
 3.00 5.00 6.00 2.00 4.00 6.00
 3.00 5.00 2.00 1.00 0.00 5.00
 8.00 9.00 5.00 4.00 3.00 1.00
 1.00 4.00 6.00 7.0010.00 4.00
 7.00 9.00 8.00 6.00 4.00 4.00
 0.00 1.00 3.00 6.0010.00 8.00
 2.00 4.00 5.00 2.00 5.00 7.00
 2.00 4.00 1.00 0.00 0.00 6.00
 7.00 8.00 4.00 3.00 2.00 1.00
The max is a[0][4] = 10.00
 0.10 0.40 0.60 0.70 1.00 0.40
 0.70 0.90 0.80 0.60 0.40 0.40
 0.00 0.10 0.30 0.60 1.00 0.80
 0.20 0.40 0.50 0.20 0.50 0.70
 0.20 0.40 0.10 0.00 0.00 0.60
 0.70 0.80 0.40 0.30 0.20 0.10
全局题号
12399
添加于
2017-11-10
提交次数
116
尝试人数
38
通过人数
34